Pracovnělékařská péče

Při zpracování dokumentace a následných prohlídkách se stále setkáváme s otázkami ohledně pracovně lékařské péče. Tedy ANO - i vy musíte mít smlouvu se zařízením pracovně lékařské péče. A dokonce tam posílat i řadu vašich zaměstnanců - zejména ty, kteří řídí auto v souvislosti s výkonem své práce. Tedy tzv. řidiče referenty.

Podle § 103 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby... V zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou pracovnělékařské služby upraveny zejména v § 53. Četnost pracovnělékařských prohlídek upravuje § 11 a příloha č. 2 vyhl. č. 79/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb.

POZOR ale na zdravotní prohlídky u tzv. řidičů referentů! Zde je zvláštním prováděcím právním předpisem stanoveno - vyhl. č. 79/2013 Sb., konkrétně příloha č. 2, část II, bod 5: Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby.

Z uvedeného vyplývá, že pokud máte zaměstnance, pro kterého je řízení motorového vozidla vykonáváno jako obvyklá součást výkonu práce, musí být lékařská prohlídka provedena u smluvního lékaře. Můžeme se přít o to, co je to obvyklá součást výkonu práce - ale takovou definici bohužel nikde nenajdeme a tak bude čistě na výkladu dozorového orgánu. A jak ten si to bude vykládat, nikdo neví ...