Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Roční prověrky BOZP

26. října 2017

Co v praxi znamená, provést prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci všech pracovišť a zařízení? Přesný obsah prověrky není nikde specifikován. Cílem ročních prověrek BOZP je provést komplexní kontrolu dodržování povinností, plynoucích z právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to včetně vnitřních předpisů společnosti, v rámci všech pracovišť společnosti.

S ohledem na druh činnosti zaměstnavatele je patrné, že v rámci roční prověrky je nutno prověřit soulad skutečného stavu pracovišť a zařízení, s velkou spoustou právních, ale i jiných předpisů BOZP. Délka bezpečnostní prohlídky je závislá zejména na velikosti firmy. Vzhledem k tomu, že při roční prověrce je nutno prověřit soulad pracovišť a zařízení se všemi relevantními předpisy BOZP, je nutno na prověrku vyhradit opravdu dostatek času. Kolik? To záleží o zejména od velikosti a různorodosti pracovišť a zařízení. Řádově lze říci, že v malé firmě nezabere více než hodinu. Jedná-li se ale o výrobní činnost se stroji a technologiemi, může být strávený čas výrazně delší.

Kdo roční prověrku provádí?

Nejvhodnější a většinou ekonomicky nejvýhodnější se jeví požádat o pomoc externího zaměstnance, nejlépe právě odborně způsobilou osobu v BOZP, aby se prověrky účastnila. Opět zde platí, že člověk neznalý pracovního prostředí vidí zcela jiné nedostatky, než osoby, které se v prostředí denně pohybují.

Výstup roční prověrky BOZP

Výstupem roční prověrky BOZP, ostatně jako každé jiné kontroly na úseku BOZP, by měl být vypracovaný zápis – protokol chcete-li. Ten musí kromě základních formálních náležitostí obsahovat zejména záznam všech zjištěných skutečností a nedostatků. Vhodné je rovněž uvádět navržená opatření. Návrh opatření již nemusí provádět komise, která prověrku provedla, nýbrž i jiné osoby, dle svého profesně – odborného zaměření.

Ke každému zjištěnému nedostatku musí existovat způsob jeho řešení, popř. i odstranění. Z nedostatků vyplývají nebezpečí, potažmo rizika, která mohou být zdrojem ohrožení osob na pracovištích. Tato je nutno hodnotit a posoudit a řídit v režimu procesu „řízení rizik“. Protokol je nutno předat všem osobám, kterým z něj plynou povinnosti a dále těm osobám, které si z něj mohou vzít ponaučení – což jsou zejména vedoucí zaměstnanci.