Povinné školení řidičů referentů online

školení řidičů referentů online

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost: „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena na pravidla provozu (zák. č. 361/2000 Sb.), dopravní značky, řešení předností na křižovatkách, teorii a zásady bezpečné jízdy, jednání při dopravních nehodách, následky a postihy, nejčastější „mýty“, předpisy související s provozem, technická způsobilost vozidla, první pomoc. Z otázek po lekcích je sestaven závěrečný test, který tvoří 15 otázek a alespoň 12 musí být správně, aby mohl být vystaven certifikát. Test je možné opakovat.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to bez ohledu na to, zda je služební či soukromé. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru vůči zaměstnavateli a to včetně zaměstnanců s dohodou – DPP nebo DPČ. Povinnost školení řidičů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.

Nepromeškejte vhodnou chvíli a objednejte si certifikační kódy ještě dnes

Řekli o nás

Vážení, s obavami jsem se pustila do díla. Chválím jakým způsobem je proces certifikace zpracován.

S. Fraňková, Úřad práce ČR

Jednoduše, rychle a odborně. Dávám 1* za Váš přístup a přeji mnoho dalších úspěšných řidičů.

N. Grundová, Referát projektů EU

Komu školení nedoporučujeme

Toto školení nenahrazuje profesní školení pro řidiče vozidel nad 3,5 tuny. Školení také nelze využít při přepravě nebezpečných či nadměrných nákladů.

Legislativa

E-learningové školení řidičů vozidel do 3,5 tuny je vytvořeno v souladu s platnou legislativou ČR a řídí se následujícími předpisy v platném znění:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky;
  • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě;
  • Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu);
  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
  • Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích;
  • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Jak to funguje