Školení BOZP online – bezpečnost práce na pracovišti

školení BOZP - bezpečnosti práce na pracovišti online

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na přehled legislativy, přehled kontrolních orgánů a možných pokut, povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, prevence rizik, prevence a odškodňování pracovních úrazů, používání osobních ochranných pomůcek, první pomoc při vzniku úrazu.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru vůči zaměstnavateli a to včetně zaměstnanců s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti. Za vedoucího zaměstnance je považován takový zaměstnanec, který má přímo pod sebou minimálně jednoho podřízeného zaměstnance.

Komu školení nedoporučujeme

Rozhodně nedoporučujeme školit zaměstnance, kteří vykonávají specifické pracovní činnosti spojené například s kontaktem s extrémně hořlavým nebo toxickým materiálem, pro pracoviště se zvýšeným rizikem výbuchu, pro stavební a další dělnické profese nebo pro zaměstnance pracující v rámci integrovaného záchranného systému.

V případě pochybností, zda je školení určeno právě pro Váš obor činnosti, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme.

Legislativa

E-Lerningové školení BOZP pro pracovníky v administrativě je vytvořeno v souladu s platnou legislativou ČR a řídí se následujícími předpisy v platném znění:

  • Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.