Kontroly BOZP

Začali se množit kontroly od Inspektorátu práce. Aha, řeknete si - už zase někdo straší. Nechceme strašit, zajimavé na tom je, že kontroly chodí např. do knihkupectví, které má 3 zaměstnance. Nebo do kavárny nebo květinářství. Vše u firem, které nemají ani zdaleka 25 zaměstnanců.

Číst dále

Pracovnělékařská péče

Při zpracování dokumentace a následných prohlídkách se stále setkáváme s otázkami ohledně pracovně lékařské péče. Tedy ANO - i vy musíte mít smlouvu se zařízením pracovně lékařské péče. A dokonce tam posílat i řadu vašich zaměstnanců - zejména ty, kteří řídí auto v souvislosti s výkonem své práce. Tedy tzv. řidiče referenty.

Číst dále

Drobné aktualizace

Za poslední půlrok jsme nasbírali drobné aktualizace a vaše podněty na vylepšení textů. Odstranili jsme nějaké překlepy, zlepšili nějaké formulace, aby texty byly srozumitelnější. A nyní jsme vám vše nasadili na web. Jednalo se především o školení BOZP.

Číst dále

Anglické verze školení

Víte, že již více jak 5 let nabízíme anglickou verzi školení řidičů? A dokonce více jak půl roku již máme k dispozici také anglické verze pro BOZP a PO!

Číst dále

Rozesíláte pozvánky na školení? Tak POZOR!

Jsme rádi, když vám můžeme přinášet nové funkce na našem serveru. Proto se vás stále snažíme upozorňovat, jak je využívat. Mnozí z vás již zládnou zapsat uživatele k certifikačnímu kódu a poslat mu pozvánku.

Číst dále

Požární bezpečnost - ať se vám to nestane

S podobnými pochybeními se při kontrolách PO v provozovnách setkáváme neustále. Navíc se mnoho lidí domnívá, že je otravujeme, protože oni přece ví, jak to dělat nejlépe. Dobře čtěte a nebude věřit, co v hotelu zanedbali. Každý si uvědomte, že chybějící hasičák, otevřené požární dveře či zablokovaná úniková cesta může znamenat třeba právě ten Váš konec ...

Číst dále

Co už platí a co nás čeká?

A co nás bude čekat v roce 2019 - třeba zrušení karenční doby a změna výpočtu dovolené - ale počkejme si, jak to vlastně všechno dopadne.

Číst dále

Zadávejte zaměstnance do objednávky

Připravili jsme pro vás zajímavou funkci. Nyní můžete na objednávce zapsat k volnému kódu zaměstnance, který má absolvovat školení. Přihlaste se do administrace a zvolte Přehled objednávek. Vyberte si objednávku s volnými kódy a klepněte vpravo na ikonku Detail objednávky. Zobrazí se seznam dostupných certifikačních kódu. Nyní je vpravo k dispozici ikonka pro editaci zaměstnance, odeslání kódu nebo vytištění duplikátu certifikátu.

Číst dále

Změny ve školení řidičů referentů - říjen 2018

Navrhované změny v pravidlech, které budou platit od října a dotýkají se naší problematiky, se týkají tří zákonů - zákona č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu, 56/2001 Sb. o (technických) podmínkách provozu vozidel a 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Číst dále

Provozní dokumentace

Podle § 4 nař. vl. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Číst dále

Jízda v odstavném pruhu

Pokud se na silnici tvoří stojící kolony vozidel, mohu pro průjezd k nejbližšímu výjezdu užít odstavný pruh. Tento postup sice není v pravidlech výslovně uveden, ale není ani zakázán. Opuštěním jízdních pruhů vlastně vyjíždím na místo, ležící mimo pozemní komunikaci, což je dle pravidel možné a na začátku odbočovacího pruhu na silnici opět najedu. Navíc tím, že opustím zaplněnou komunikaci, pomohu řešení dopravní situace.

Číst dále

Dokumentace BOZP a PO

Velmi často se setkáváme s tím, že je firemní dokumentace týkající se BOZP a PO velmi podceňována a velká část zaměstnavatelů netuší, že jsou při naplnění podmínek podle Zákoníku práce a zákona o požární ochraně povinni zpracovat, vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci, která slouží k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany v podniku.

Číst dále

Přednost zprava, když je tam jednosměrka

Pokud pojedu přes neoznačenou křižovatku (bez značek upravujících přednost) a silnice vpravo bude jednosměrná v mém směru, nemusím dávat přednost zprava, neboť zprava nikdo vyjet nemůže.

Číst dále

Provozní dokumentace

Podle § 4 nař. vl. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací.

Číst dále

Traumatologický plán

Podle § 102 odst. 6 ZP je zaměstnavatel povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako je například přivolání rychlé záchranné služby nebo poskytnutí první pomoci.

Číst dále

Na hlavní se nebliká

Pokud projíždím křižovatkou po hlavní silnici, znamení o změně směru jízdy nemusím dávat, i kdyby hlavní silnice vedla do oblouku. Hlavní silnice se vždy považuje za přímý směr. Naopak, kdybych z hlavní silnice sjížděl, jednalo by se o odbočování a použití směrovek by bylo povinné.

Číst dále

Kniha úrazů

Evidenci o pracovních úrazech svých zaměstnanců vede zaměstnavatel v knize úrazů, do které se zapisují všechny pracovní úrazy, i když jimi:

Číst dále

Pracovnělékařská péče

Dne 12. července 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Nabude účinnosti 1. listopadu 2017. Do té doby bude provedena i novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Číst dále

Kdo může poskytovat služby BOZP

Podle § 9 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, může zaměstnavatel zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik sám, zaměstnává-li nejvýše 25 zaměstnanců, pokud k tomu má potřebné znalosti. Z tohoto ustanovení plyne, že v malé firmě může zaměstnavatel určit osobu odpovědnou za BOZP, případně můze školit svépomocí. Vždy ale existuje riziko, kdy v případě nedostatečné znalosti právních předpisů může cokoliv opomenout.

Číst dále

Definice pracovního úrazu

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Číst dále

Stal se pracovní úraz

Správný postup při vzniku a evidenci pracovního úrazu může mít značný vliv na následné prokazování odpovědnosti zaměstnavatele a tím i na výši odškodnění pracovního úrazu.

Číst dále

Řazení do jízdních pruhů za křižovatkou a přednost protijedoucích vozidel

Jsme na křižovatce s provozem řízeným pomocí semaforu bez rozlišení směrů. Na takovýchto křižovatkách mají zpravidla řidiči, jedoucí z protilehlých silnic, zelenou současně. Obecně proto platí povinnost při odbočování doleva dát přednost v jízdě protijedoucím řidičům. Platí však toto pravidlo i při odbočování na komunikaci, kde je více jízdních pruhů?

Číst dále

Hlavní platí, dokud není ukončena

Dopravní značka „hlavní silnice“ platí zpravidla v delším úseku komunikace. Pokud jedu po hlavní a neopustím ji, mám stále přednost, i když není značka „hlavní silnice“ opakována před každou křižovatkou. Hlavní silnice končí až dopravní značkou „konec hlavní silnice“, nebo „Dej přednost v jízdě“.

Číst dále

Roční prověrky BOZP

Co v praxi znamená, provést prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci všech pracovišť a zařízení? Přesný obsah prověrky není nikde specifikován. Cílem ročních prověrek BOZP je provést komplexní kontrolu dodržování povinností, plynoucích z právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to včetně vnitřních předpisů společnosti, v rámci všech pracovišť společnosti.

Číst dále