Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Ekologie pro zaměstnance

Ekologie pro zaměstnance již absolvovalo 2 studentů.
Česká verze školení BOZP-EKO
Zaměstnanci
Cena
150,- Kč / bez DPH
181,50 Kč / s DPH
ikona platební karty

Školení ekologie pro zaměstnance - BOZP-EKO

Obsah školení

Školení přináší základní přehled o problematice životního prostředí z pohledu požadavků legislativy ČR a související legislativy EU. Velká část školení je věnována odpadům (především povinnostem zaměstnavatelů, zaměstnanců, třídění, značení odpadů, likvidace a evidence odpadů), dále ochraně vod, ochraně ovzduší a v neposlední řadě také chemickým látkám.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří v rámci svojí práce přichází do styku s problematikou životního prostředí, ať už z pohledu provozního (třídění odpadů, značení odpadů apod.), nebo evidenčního (zpracování průběžné evidence odpadů, ročních hlášení o produkci odpadů, znečišťování ovzduší apod.) Školení může absolvovat každý zaměstnanec, který má zájem o rozšíření povědomí v oblasti životního prostředí.

Komu školení nedoporučujeme

Školení svým rozsahem není primárně určeno pro zaměstnance, kteří vykonávají odborné pracovní činnosti s vyššími požadavky na kvalifikaci, jako jsou odpadový hospodáři, zaměstnance přicházející do kontaktu s vysoce toxickým materiálem, nebo zaměstnance, kteří potřebují získat detailní informace o dílčí problematice.

V případě pochybností, zda je školení určeno právě pro Vás, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme.

Další povinnosti

Pozor, zaměstnavatel nesmí zapomenout seznámit zaměstnance s interní dokumentací týkající se životního prostředí, jako například:

 • Provozní řády
 • Havarijní plány
 • Směrnice pro řízení životního prostředí v organizaci
 • Identifikační listy nebezpečných odpadů
 • Bezpečnostní listy používaných chemických látek

Legislativa a normy

E-learningové školení Ekologie pro zaměstnance je vytvořeno v souladu s platnou legislativou ČR a řídí se následujícími předpisy v platném znění:

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Školení, která by Vás mohla zajímat

Online

Školení řidičů vozidel do 3,5 tuny

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to bez ohledu na to, zda je služební či soukromé.

Detail
Online

Požární ochrana pro zaměstnance

Povinnost provádět školení požární ochrany mají zaměstnavatelé, jejich činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. V případě pochybností o zatřídění nás neváhejte kontaktovat nebo školení proveďte.

Detail
Online

Školení BOZP pro zaměstnance

Školení je určeno pro vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat zaměstnanci pracovněprávním poměru a to včetně zaměstnanců s dohodou o provedení práce nebo o provedení činnosti.

Detail