Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Zpracování a vedení povinné dokumentace BOZP a PO

Dokumentace BOZP a PO je soubor dokumentů, které slouží k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v organizaci. Její význam je následující:

 • Je povinná. Podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí být každá organizace, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, vybavena dokumentací BOZP a PO.
 • Poskytuje informace. Dokumentace BOZP a PO poskytuje zaměstnancům, zaměstnavateli a dalším zainteresovaným osobám informace o bezpečnostních a ochranných opatřeních, která musí být v organizaci dodržována. Tyto informace jsou důležité pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob, které se v organizaci pohybují.
 • Pomáhá předcházet nehodám a úrazům. Dokumentace BOZP a PO pomáhá organizovat bezpečnostní a ochranná opatření v organizaci tak, aby se předešlo nehodám a úrazům.

Společnosti, pro které zpracováváme dokumentaci BOZP a PO ji mají přístupnou ve svém administrativním prostředí. Také hlídáme termíny další předepsané kontroly a zpřístupňujeme přes bepor.eu jednotlivé protokoly z kontrol.

Dokumentace BOZP a PO se dělí na dvě základní části:

 • Dokumentace BOZP se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci. Obsahuje informace o rizikových faktorech, které mohou v organizaci vzniknout, o bezpečnostních a ochranných opatřeních, která je třeba přijmout k jejich eliminaci, a o postupech, které je třeba dodržovat v případě, že k nehodě nebo úrazu dojde.
 • Dokumentace PO se zabývá požární ochranou. Obsahuje informace o požárních rizicích, která mohou v organizaci vzniknout, o požárně bezpečnostních opatřeních, která je třeba přijmout k jejich eliminaci, a o postupech, které je třeba dodržovat v případě požáru.

Obsah dokumentace BOZP a PO je stanoven právními předpisy. Konkrétní obsah dokumentace se však může lišit v závislosti na rozsahu a charakteru činnosti organizace.

Dokumentace BOZP a PO by měla být pravidelně aktualizována tak, aby odpovídala aktuálním podmínkám v organizaci.

Vstupní audit

S každým novým zákazníkem poptávající služby BOZP je nutné provést vstupní audit současného stavu. Během auditu se podíváme na dokumentaci, kterou má zákazník k dispozici. Utřídíme si zaměstnance podle profesí a projedeme si vedení dalších požadavků BOZP podle zákoníku práce. Jedná se zejména o evidenci pracovní doby, evidenci vstupních lékařských prohlídek nebo vyhodnocení pracovního prostředí (značení BOZP a PO, únikové cesty a podobně). Výstupem je určení balíku dokumentace, kterou budeme zpracovávat a nastavení využívaných služeb.

Náročnost auditu se pohybuje v rozsahu 2-4 hodiny podle náročnosti provozu, nicméně v případě výrobních provozů to může být i více.

V oblasti PO provedeme kontrolu pracoviště v souladu s dokumentem „Požárně bezpečnostní řešení stavby“, které definuje způsob a umístění hasicích prostředků, značení únikových cest nebo funkčnost dalších bezpečnostních řešení, jako jsou například požární dveře nebo jiná bezpečností opatření v oblasti požární ochrany.

Dokumentace BOZP

Zákoník práce každému zaměstnavateli ukládá povinnost zpracovat sadu dokumentů, které mají za cíl zaměstnance seznámit s pravidly, která je třeba dodržovat v souvislosti s vykonávanou pracovní činností. Je-li například zaměstnanec současně i řidič služebního vozidla, pak má zaměstnavatel povinnost zpracovat dokument určující zásady pro bezpečné používání vozidel (Dopravní řád).

Mezi další dokumenty patří také interní směrnice. Nejčastěji se jedná o zásady používání osobních ochranných prostředků (rukavice, pracovní obuv…) nebo třeba soubor informací k používání elektrických spotřebičů.

Požadovaných dokumentů je celá řada. Povinnost vést dokumentaci BOZP platí pro každého zaměstnavatele bez ohledu na velikost firmy, obor a počet zaměstnanců. V případě kontroly ze strany Oblastního inspektorátu práce je právě vedená dokumentace hlavním předmětem kontroly.

Mezi základní dokumenty, které zaměstnavatel musí vést patří:

 • Směrnice školení BOZP.
 • Evidence a vyhodnocení rizik.
 • Dopravní řád (platný pro řidiče referenty).
 • Kategorizace prací.
 • Kniha úrazů.
 • Provozní řády
 • Návody a směrnice pro práci s vybranými zařízeními.
 • Evidence dokumentace výrobců pro stroje a zařízení.
 • Revizní protokoly.

Dále je doporučeno mít zpracované další dokumenty, zejména pro potřeby zaměstnavatele:

 • Směrnici pro řešení pracovních úrazů.
 • Směrnice pro provádění lékařských prohlídek.
 • Jmenovací listiny vedoucích zaměstnanců a podobně.

Dokumentace požární ochrany

Každý zaměstnavatel je povinen zpracovat dokument k začlenění provozované činnosti patřičné kategorie požárního nebezpečí. V případě, že činnost dle zákona odpovídá kategorii „bez zvýšeného požárního nebezpečí“, pak je nutné zpracovat a vést následující dokumenty:

 • Začlenění do kategorie PO.
 • Požární kniha

Nastane-li případ, že společnost je na základě pravidel definovaných zákonem zařazena do tzv. činnosti se „zvýšeným požárním nebezpečím“, vzniká zaměstnavateli povinnost vést kompletní dokumentaci požární ochrany.

Mezi povinně vedené dokumenty patří:

 • Dokumentace ke školení zaměstnanců PO.
 • Začlenění do kategorie PO.
 • Požární evakuační plán.
 • Poplachová směrnice.
 • Požární řád.
 • Organizace zabezpečení PO.
 • Požární kniha.

Začlenění do kategorie požárního nebezpečí provádí vždy odborně způsobilá osoba PO.

Kontakt

V případě zájmu o konzultaci, audit existující dokumentace nebo chcete řešit vypracování nové dokumentace, využijte prosím náš kontaktní formulář nebo dostupné kontakty.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo stodvacettři?