Zpracování a vedení dokumentace BOZP a PO

zpracování a vedení dokumentace

Zpracovat dokumentaci k BOZP předepisuje každému zaměstnavateli zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a řada dalších předpisů. V oblasti PO jde pak o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášku č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci a opět řada dalších předpisů. Je vhodné – v PO i nutné – aby dokumentaci zpracovávala osoba odborně způsobilá. Dokumentace musí být „ušitá“ na míru konkrétní firmě a nelze tak využívat vzory stažené z internetu.

Kromě vlastní dokumentace BOZP a PO jsou zaměstnavatelé povinni provádět celou řadu revizí, kontrol a údržbu svých zařízení a strojů, které jim opět předepisují jednotlivé právní předpisy. Bez zmiňované dokumentace a revizí se zaměstnavatel vystavuje riziku postihu ze strany dozorových orgánů - např. Inspektorátu práce, Hasičského záchranného sboru nebo Krajské hygienické stanice.

Jednoduchý vstupní audit dokumentace BOZP a PO

Odborně způsobilá osoba zmapuje vaše pracoviště, identifikuje a zhodnotí rizika, které porovná s vaší dokumentací a navrhne souhrn opatření. Zkontroluje potřebné revize a doporučí revizní techniky.

Přehledně zpracujeme

Odborně způsobilá osoba zpracuje dokumentaci BOZP a PO podle potřeb vaší společnosti. Podrobně vás seznámí s tím, co je dle zákonů a nařízení nutné provádět, pomůže vám založit agendu a nastavit procesy. Celou dokumentaci dostane v editovatelné podobě. V případě potřeby vám poradíme jak telefonicky, tak i osobně.

Pravidelně zkontrolujeme

Na pravidelné kontroly BOZP a PO vás dopředu upozorníme, kontroly provedeme a vyhotovíme protokol. Navrhneme vám řešení v případě nedostatků. Předáme vám kontakty na naše partnery, kteří vám zajistí revize pro elektro, plyn, kotelny apod. V případě potřeby vám pomůžeme při řešení pracovních úrazů.

Řekli o nás

Se společností BEBOR mám dlouholeté zkušenosti. Oceňuji osobní přístup a také bezproblémovou komunikaci. Přistupují k nám individuálně, na dotazy reagují rychle a pružně. Pomáhají nám také identifikovat rizikové oblasti, přichází s novými nápady a návrhy na zlepšení. Odvádí kvalitní práci, proto mohu jejich služby doporučit. Jsem velmi ráda, že máme spolehlivého partnera zajišťující služby PO a BOZP.

K. Dolanská , Native PR, s. r. o.

Se společností Gcomp spolupracujeme již několik let. Vždy nám velmi dobře poradili, jaké dokumenty jsou pro naši činnost potřeba, jak je aktualizovat a jak s nimi nakládat. Pomoc a dohled nad správností dokumentů je pro mě nejen důležité z důvodu možné kontroly úřadů, ale hlavně pro zajištění dostatku informací o bezpečnosti pro zaměstnace a vlastně i zákazníky. Oceňuji i vždy rychlou reakci a pomoc v naléhavých případech.

P. Novák, FITINN, Area Manager Czech Republic

Významní klienti

Bezpečnost práce – BOZP

Nejdůležitější dokumenty:

 • Vyhodnocení rizik
 • Kniha úrazů
 • Směrnice při vzniku pracovních úrazů
 • Směrnice pro řidiče referenty
 • Směrnice pro vydávání osobních ochranných prostředků (OOPP)
 • Vyhodnocení rizik pro OOPP
 • Osnovy pro školení BOZP
 • Kategorizace prací
 • Pracovní řád
 • Zajištění pracovně lékařské péče

Konečné množství dokumentace je stanoveno dle činnosti a zaměření dané společnosti. Může jít i o desítky dokumentů.

Požární ochrana – PO

V případě, že činnost společnosti je zařazena do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, zákon ukládá vedení následující dokumentace:

 • Stanovení zabezpečení a organizace PO
 • Začlenění do kategorie PO
 • Požární kniha
 • Plán a osnova školení
 • Požární evakuační plán
 • Požární poplachová směrnice
 • Požární řád
 • Řád ohlašovny požárů
 • Jmenování a školení požárních hlídek

Podle činnosti a zaměření společnosti může být konečný počet dokumentů vyšší.

Roční komplexní služby

 • Zajištění pravidelných ročních kontrol pracovišť.
 • Údržba dokumentace podle legislativy ČR.
 • Asistence při vzniku pracovního úrazu.
 • Asistence při kontrolách OIP.
 • Telefonická nebo mail podpora při řešení otevřených otázek v oblasti pracovněprávních vztahů.
 • Kontrola pracovišť z pohledu BOZP a PO.
 • Zajištění kontroly a revizí hasicích zařízení.
 • Údržba dokumentace BOZP v aktuálním stavu.

Množství prováděných prací závisí na činnosti a zaměření společnosti.

Budeme vás kontaktovat a rádi vám vysvětlíme podrobnosti.