Školení PO – požární ochrana a bezpečnost

školení PO - požární ochrany online

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na přehled legislativy a základních pojmů, rozdělení činností podle druhu požárního nebezpečí, přehled kontrolních orgánů a možných pokut, povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, druhy hasicích přístrojů a přehled povinné dokumentace PO.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru vůči zaměstnavateli a to včetně zaměstnanců s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti. Povinnost školit mají pouze zaměstnavatelé, jejich činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Za vedoucího zaměstnance je považován takový zaměstnanec, který má přímo pod sebou minimálně jednoho podřízeného zaměstnance.

V případě pochybností, zda je školení určeno právě pro Váš obor činnosti nebo pokud si nejste jisti s kategorií požárního nebezpečí, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme.

Komu školení nedoporučujeme

Rozhodně nedoporučujeme školit zaměstnance, kteří vykonávají specifické pracovní činnosti spojené například s kontaktem s extrémně hořlavým nebo toxickým materiálem, pro pracoviště se zvýšeným rizikem výbuchu, pro stavební a další dělnické profese, pro svářečské profese nebo pro zaměstnance pracující v rámci integrovaného záchranného systému.

Legislativa

E-Lerningové školení PO pro pracovníky v administrativě je vytvořeno v souladu s platnou legislativou ČR a řídí se následujícími předpisy v platném znění:

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
  • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
  • Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně některých zákonů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.