Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Požární ochrana pro zaměstnance

Požární ochrana pro zaměstnance již absolvovalo 20722 studentů.
Česká verze školení PO-ZAM
Zaměstnanci
Vedoucí
Ceska verze skoleni.
Employees
Superior employees
Cena
150,- Kč / bez DPH
181,50 Kč / s DPH
ikona platební karty

Školení PO online – požární ochrana na pracovišti

Elektronické školení požární ochrany - PO – splňuje všechna legislativní kritéria pro školení administrativních pracovníků a jeho součástí je i předepsaná dokumentace. Školení je rozděleno na školení pro běžné zaměstnance a pro vedoucí zaměstnance tak, jak předepisuje zákon o požární ochraně.

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na přehled legislativy a základních pojmů, rozdělení činností podle druhu požárního nebezpečí, přehled kontrolních orgánů a možných pokut, povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, druhy hasicích přístrojů a přehled povinné dokumentace PO. Z otázek po lekcích je sestaven závěrečný test, který tvoří 8 otázek. Test je možné opakovat bez nutnosti zakoupit nový certifikační kód. Po jeho složení je vystaven certifikát.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech. Povinnost školit mají zaměstnavatelé, jejich činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. V případě pochybností, zda je školení určeno právě pro Váš obor činnosti nebo pokud si nejste jisti s kategorií požárního nebezpečí, neváhejte nás kontaktovat. Vedoucí zaměstnanec je ten, kdo má přímo pod sebou alespoň jednoho podřízeného.

Legislativa

E-learningové školení PO pro pracovníky v administrativě je vytvořeno v souladu s platnou legislativou ČR a řídí se následujícími předpisy v platném znění:

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
  • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
  • Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně některých zákonů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Školení, která by Vás mohla zajímat

Online

Školení o ochraně utajovaných informací

Školení Ochrana utajovaných informací zajišťuje splnění každoroční zákonné povinnosti dle § 67 odst. 1) písm. b) Zákona č. 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. A to pro organizační složky státu a podnikatele, kteří mají přístup k utajovaným informacím.

Detail
Online

Školení řidičů vozidel do 3,5 tuny

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to bez ohledu na to, zda je služební či soukromé.

Detail
Online

Školení BOZP pro zaměstnance

Školení je určeno pro vedoucí a ostatní zaměstnance pracující v administrativních nebo příbuzných oborech. Školení musí absolvovat zaměstnanci pracovněprávním poměru a to včetně zaměstnanců s dohodou o provedení práce nebo o provedení činnosti.

Detail