Načítání

Ing. Jan Plecháč
+420 603 233 980 info@bepor.eu

Školení bezpečnosti práce

22. září 2020

Podle zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce, mají všichni zaměstnavatelé za povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Školení BOZP se vztahuje k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti. Školení bezpečnosti práce je nutné zajistit při nástupu zaměstnance do práce, dále pak při změně druhu práce, změně pracovního zařazení a změně pracovních, technologických a výrobních postupů.

Zákon neupravuje formu, jak má být školení prováděno. Lze si tedy vybrat z formy prezenční, online (formou e-learningu) nebo kombinované (blended learning). Kvalitu školení netvoří jeho forma ale kvalita lektora či autora, který např. online formu připravuje. Některé formy školení nejsou ale v mnoha případech vhodné. Zatímco online školení je vhodné pro školení administrativních pracovníků, jako hlavní školení dělnických profesí je naprosto nevhodné.

Obsah školení bezpečnosti práce

Zaměstnanci musí být seznámeni zejména:

  • S riziky pracoviště a pracovní činnosti, kterou provádějí a způsobem ochrany proti nim. Důraz by měl být kladen na používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“).
  • S bezpečným ovládáním a užíváním technických prostředků, strojů a technologií, se kterými přichází do styku.
  • S bezpečným používáním chemických látek a s bezpečnostními listy k nim se vztahujícím.
  • S riziky pracoviště s ohledem na vznik nemocí z povolání a zařazením do kategorie práce.
  • S postup, které řeší nebezpečné situace a stavy.
  • S právními a ostatními předpisy a dokumentací BOZP, která je v organizaci vedena.
  • Seznámení s pracovištěm, na kterém bude pracovat a s riziky, které zde mohou vznikat, s jejich minimalizací.
  • O řádném seznámení musí být vedena dokumentace včetně podpisu zaměstnance, že byl prokazatelně se vším seznámen. Součástí každého školení je ověření znalostí, které je též zákonem předepsáno. Lze využít různé formy - od pohovoru, dotazování, písemný test až po řešení konkrétních situací.

    Potřebný rozsah, formu a způsob přezkoušení u školení bezpečnosti práce pro organizaci zpravidla sestavuje osoba odborně způsobilá ve vyhledávání rizik.