Školení řidičů referentů

školení řidičů referentů online

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost: „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Povinnost školení řidičů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv či k jízdě používají služební nebo vlastní vozidlo.

Školení řidičů tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na pravidla provozu na pozemních komunikacích (zák. č. 361/2000 Sb.), teorii a zásady bezpečné jízdy, jednání při dopravních nehodách, následky a postihy, první pomoc při dopravních nehodách, předpisy související s provozem, řešení situací na křižovatkách, pracovní cesty.

Postup k získání školení řidičů referentů

Výhodou školení řidičů je snadná přístupnost z PC či tabletu. Vyplníte objednávku na školení řidičů a zadáte jména zaměstnanců. Po zaplacení rozešleme pozvánky ke školení řidičů s certifikačními kódy přímo vašim zaměstnancům. Ti projdou stránky školení a složí certifikační test. Následně obdrží certifikát jako doklad o absolvovaném školení řidičů referentů.

Elektronická forma školení řidičů je vhodná zejména pro zaměstnance, kteří často cestují nebo jsou pracovně velmi vytížení. Při online platbě získáte přístup do školení a do cca 2 hodin máte zaměstnance proškoleného včetně dokladu o provedeném školení řidičů.

Školení BOZP/PO/řidičů ZDARMA?

Naše internetová online školení BOZP/ PO/ řidičů jsou plně uznatelná Inspektorátem práce. Nabízíme vám bezplatnou možnost si vše vyzkoušet. A navíc – získáte ihned a zdarma jedno školení dle vašeho výběru. Stačí si provést registraci vaší firmy a absolvovat vámi vybrané školení.

Školení BOZP, PO a školení řidičů

Na našem serveru můžete vybírat z těchto školení:

  • Bezpečnost práce
  • Požární ochrana
  • Školení řidičů referentů
  • První pomoc